Ong Tam Đảo Honeco xúc tiến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản miền núi.

Ong Tam Đảo Honeco xúc tiến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản miền núi: Tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng khó khăn. Để xây dựng, phát triển thương hiệu và xúc tiến tiêu thụ bền vững nông sản ở khu vực nông thôn, miền núi cần sự chung tay của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân.