Giới thiệu thương hiệu Ong Tam Đảo Honeco – Truyền hình Vĩnh Phúc