Chứng nhận”Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2017″