Chứng nhận “Giải bạc chất lượng Quốc Gia năm 2017”