Bằng khen “Sáng tạo kĩ thuật toàn quốc lần thứ 15”