Bằng khen “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”