CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TAM ĐẢO

             SỐ: ……/2013/QC –ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—o0o—

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 05  năm 2013

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

Điều1:  ĐIỀU KIỆN CỦA ĐƠN VỊ ĐẠI LÝ.       

Để trở thành đại lý của Công ty Cổ Phần Ong Tam Đảo các đơn vị phải đáp ứng những điều kiện như sau:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp

–  Đang hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng.

– Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

– Có ít nhất một thành viên trong đơn vị có hiểu biết về sản phẩm ngành ong,  ( hoặc đã tham gia lớp đào tạo về sản phẩm do Công ty Ong Tam Đảo tổ chức).

– Đơn vị phải có tiềm năng về tài chính, có quan hệ rộng trong phạm vi thị trường do đơn vị đó quản lý.

Các trường hợp khác không đủ các điều trên nhưng có đủ điều kiện vật chất và thuộc khu vực công ty chưa có đại lý thì cũng có thể xem xét trở thành đại lý.

Việc quyết định đơn vị nào trở thành đại lý của công ty do Giám đốc công ty Ong Tam Đảo quyết định.

Điều 2:   THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ

Mọi tổ chức, cá nhân đủ các điều kiện trong điều 1 quy chế này, muốn làm đại lý của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo – HONECO thì liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh của công ty, nhận mẫu đơn xin đăng ký làm đại lý. Sau thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin đăng ký làm đại lý, phòng phòng kinh doanh có trách nhiệm tìm hiểu về đơn vị yêu cầu làm đại lý. Trường hợp không đủ điều kiện phòng kinh doanh sẽ trả lời cho đơn vị đăng ký. Trường hợp đủ các điều kiện trở thành đại lý của công ty, phòng kinh doanh sẽ liên hệ với đơn vị đăng ký bổ sung các giấy tờ liên quan, trình lên Giám đốc công ty xem xét và ra quyết định.

Hợp đồng đại lý là văn bản thoả thuận có giá trị pháp lý cao nhất là cơ sở nguyên tắc cho sự hợp tác giữa hai đơn vị.

Điều 3 : TỔ CHỨC PHÂN CẤP ĐẠI LÝ

– Đại lý cấp 1  :  Là đơn vị được ký hợp đồng đại lý và được quản lý một tỉnh hoặc một thành phố ( Trừ một số thành phố lớn ). Quyền lợi và trách nhiệm của đại lý cấp 1 được quy định theo Điều 6, 7 quy chế này.

– Đại lý cấp 2 :  Là các đơn vị được ký hợp đồng đại lý nhưng chưa đủ điều kiện làm đại lý cấp 1. Quyền lợi và trách nhiệm của đại lý cấp 2 được qui định theo điều 6,7 qui chế này.Việc quyết định đơn vị nào là đại lý cấp 2 phải tham khảo ý kiến của đại lý cấp 1 thuộc vùng quản lý của đại lý đó.

Điều 4:   HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Ban hành kèm theo quy chế này biểu mẫu hợp đồng đại lý cấp 1,2 (phụ lục 1,2)

Điều 5:   CHÍNH  SÁCH ĐẠI LÝ

1. Giá áp dụng cho các đại lý được giảm giá như sau : 

– Giá áp dụng cho các đại lý là giá chuẩn do Công ty Ong Tam Đảo – HONECO phát hành . Mọi sự thay đổi bảng giá sẽ được thông báo trước bằng văn bản.

– Đại lý cấp 1: Được hưởng giá theo bảng giá áp dụng cho đại lý cấp 1.

– Đại lý cấp 2: Được hưởng giá theo bảng giá áp dụng cho đại lý cấp 2.

– Đối với những đơn hàng lớn các đại lý kết hợp cùng công ty đặt hàng từ hãng sản xuất thì tuỳ từng trường hợp giá sẽ được giảm theo thoả thuận giữa hai bên.

2. Khuyến mại, thưởng đối với đại lý :

– Tuỳ vào từng thời điểm Công ty sẽ có chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt cho các đại lý. Giá khuyến mại sẽ phụ thuộc vào từng chương trình khuyến mại cụ thể.

– Hàng năm Công ty sẽ tổ chức hội nghị đại lý, khách hàng để trao đổi giải đáp những thắc mắc và tổ chức xét thưởng đối với các đại lý có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh sản phẩm do công ty phân phối .

Điều 6:  TRÁCH  NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI LÝ 

A- Trách nhiệm của đại lý:

– Tổ chức Hội thảo, giới thiệu sản phẩm và làm công tác thị trường để phục vụ công tác bán hàng đại lý.

– Dành một phần diện tích nhất định để trưng bày và giới thiệu hàng hoá đại lý.

– Thông báo cho công ty tình hình tiêu thụ, biến động giá cả, phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

– Thực hiện đúng các điều khoản theo hợp đồng đại lý và hợp đồng mua hàng.

Yêu cầu riêng đối với đại lý cấp 1 :

– Phải mua một bộ hàng mẫu để trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

– Phải công bố trên phương tiện truyền thông là đại lý cấp 1 của Công ty.

B – Quyền lợi:

– Được hưởng giá ưu đãi .

– Được xét thưởng doanh số hàng năm.

– Được ghi địa chỉ khi Công ty quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Được hỗ trợ quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Được cung cấp tài liệu giới thiệu sản phẩm, catalogue.

– Được tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, lập dự án, báo giá.

– Thường xuyên được cập nhật thông tin về sản phẩm mới.

Đối với đại lý cấp 1 :

– Được công ty bảo hộ về giá và được giới thiệu cho khách hàng tại địa bàn của đại lý phụ trách khi khách hàng liên hệ đến công ty.

– Trong trường hợp vì những lý do khác nhau khách hàng thuộc vùng quản lý của đại lý cấp 1 vẫn yêu cầu công ty ký kết hợp đồng thì hai bên sẽ cùng đàm phán triển khai.

– Các hợp đồng lớn do đại lý giới thiệu mà đại lý không đủ khả năng ký kết thì công ty sẽ đứng ra ký kết, lợi nhuận sẽ được phân bổ cho đại lý cấp 1.

Điều  7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ

Phòng kinh doanh có trách nhiệm tổ chức triển khai, phổ biến quy chế này tới các đại lý của công ty.

Phòng kinh doanh có trách nhiệm đại diện công ty trong việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu kiến nghị của đại lý đồng thời thống kê, báo cáo tình hình hoạt động phát triển của các đại lý lên Giám đốc Công ty.

Phòng kế toán và các phòng ban khác có trách nhiệm phối hợp thi hành quy chế này.

Điều 8:   NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHUNG

Hai bên hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng đôi bên cùng có lợi, mọi mâu thuẫn phát sinh trong quá trình hợp tác đều phải được giải quyết trên nguyên tắc tự nguyện hoà giải. Trong trường hợp hai bên không thống nhất được thì mâu thuẫn sẽ được đưa ra giải quyết tại toà án kinh tế toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, quyết định của toà án  là quyết định cuối cùng, bên thua kiện sẽ chịu mọi chi phí.

Điều 9:  THỜI GIAN HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 06  tháng 05 năm 2013 . Tất cả các qui chế đã ban hành từ trước 06/05/2013 không còn hiệu lực.

 

Nơi nhận :

– P.Kinh doanh

– BP.Marketing

– P. kế toán

– Lưu vp

T/M Công Ty Cổ Phần Ong Tam Đảo – HONECO

                 Giám đốc

 

 

                 Lê Thị Nga